Jesteś tutaj:  Start Aktualności komunikat OZM PZD
komunikat OZM PZD Drukuj

Komunikat nr 1/2020

 

Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców

 

z dnia 12 marca 2020 r.

 

w sprawie działań zarządów ROD związanych ze zwoływaniem i odbywaniem

walnych zebrań PZD w ROD w 2020 r. w Okręgu Mazowieckim

W związku z zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności spowodowanych

sytuacją epidemiologiczną w kraju, podjęciem przez Krajowy Zarząd Polskiego

Związku Działkowców Uchwały nr 44/2020 z dnia 11 marca 2020r. w sprawie

wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji

o terminie walnych zebrań w ROD w 2020r. w związku z zagrożeniem

epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19, mając na uwadze

troskę o zdrowie działkowców oraz wątpliwości zgłaszane przez Zarządy ROD

Okręg Mazowiecki uznaje za konieczne przedstawienie następujących

wytycznych.

1. W obecnej sytuacji Zarządy ROD oraz Zarządy Komisaryczne ROD

zobowiązane są bezwarunkowo odwołać wszystkie zwołane Walne Zebrania

(odpowiednio Konferencje Delegatów) PZD w ROD.

2. Zarządy ROD zobowiązane są wstrzymać się z podejmowaniem decyzji

dotyczących zwoływania Walnych Zebrań oraz śledzić wydawane

komunikaty i dalsze wytyczne w sprawie.

3. Zarząd Okręgu Mazowieckiego PZD na najbliższym posiedzeniu podejmie

decyzje w sprawach dotyczących:

a) Udzielenia Zarządom ROD z terenu Okręgu Mazowieckiego zgody na

odbycie Walnych Zebrań (odpowiednio Konferencji Delegatów) w

terminie 15 maja – 31 lipca 2020 r.,

b) Przedłużenia Zarządom Komisarycznym ROD z terenu Okręgu

Mazowieckiego okresu działania do czasu odbycia Walnych Zebrań

zgodnie z ust.3 lit a).

4. Odstępstwo od powyższych działań jest niewskazane z uwagi na szczególną

sytuację epidemiologiczną, stanowić będzie narażenie uczestników Walnych

Zebrań PZD w ROD na ryzyko zachorowań.

5. W celu zabezpieczenia bieżącego funkcjonowania ROD zarządy ROD

powinny pobierać od działkowców wpłaty zaliczek na pokrycie opłat

ogrodowych w 2020 r. w wysokości nie wyższej niż wysokość opłat

ogrodowych wynikających z uchwał Walnych Zebrań z 2019 r.

Ostateczna wysokość opłat ogrodowych w 2020 r. i rozliczenie wpłat

zaliczek działkowców nastąpi po podjęciu uchwał przez Walne Zebranie

ROD w późniejszym terminie.

SKARBNIK OM PZD

ELŻBIETA SZYMAŃSKA

 

PREZES OM PZD

ZDZISŁAW GRELA