Komunikat Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie regulaminowego zagospodarowania działki w ROD i sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD Drukuj

 

alt
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przypomina o konieczności regulaminowego zagospodarowania działki rodzinnej w ROD i o konieczności sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD. OZM PZD zobowiązuje Zarządy ROD do pisemnego upominania działkowców, którzy naruszają Regulamin RODa Działkowców obliguje do zadbania o estetyczny wygląd działek i o stałe utrzymywanie porządku na działkach.                                                                                           
 
 
Zarządy ROD z Okręgu Mazowieckiego PZD
                                                                                                          oraz Szanowni Działkowcy
 
 
KOMUNIKAT
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przypomina o konieczności regulaminowego zagospodarowania działki rodzinnej w ROD i o konieczności sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD.
OZM PZD zobowiązuje Zarządy ROD do pisemnego upominania działkowców, którzy naruszają Regulamin RODa Działkowców obliguje do zadbania o estetyczny wygląd działek i o stałe utrzymywanie porządku na działkach. Przypominamy m.in. o konieczności posiadania kompostowników na działkach, o zadbanie o funkcjonalność i estetykę altan, o koszeniu działek i porządkowaniu ich. Zwracamy uwagę na konieczność zabrania z działek rzeczy niepotrzebnych do uprawy i niepotrzebnych do korzystania z działki. Wskazujemy, że ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe – zakazane jest umieszczanie na ogrodzeniu działki ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego czy innych podobnych materiałów. Żywopłoty rosnące na granicy między działkami lub rosnące przy granicy działki z alejką nie mogą przekraczać 1 metra. To tylko niektóre elementy składające się na prawidłowo zagospodarowaną działkę. Szczegóły na temat prawidłowego zagospodarowania działki znajdą Państwo w Regulaminie ROD z dnia 01.10.2015 r. Prosimy o przypomnienie sobie przez każdego Działkowca treści ww. Regulaminu i doprowadzenie działek do stanu zgodnego z tym Regulaminem.
Działka rodzinna w ROD powinna zachęcać swoim wyglądem do korzystania z niej, stwarzać chęć przebywania w ROD, być źródłem przeżyć estetycznych i stwarzać przyjazne otoczenie dla społeczności lokalnej.
Nie bez powodu w społeczeństwie odnotowuje się nierzadko nieprzyjazne nastawienie do działkowców i wrogi odbiór ROD. Poprzez nieprawidłowe zagospodarowanie wielu działek rodzinnych i brak dbałości o infrastrukturę ogrodową, wiele ROD swym wyglądem wzbudza raczej niechęć i postrach, aniżeli wywołuje odczucia pozytywne.  Błędy w zagospodarowaniu działek, niedbałość o ich stan i wygląd prowadzi do niszczenia ruchu ogrodnictwa działkowego, co przy braku troski działkowców o poprawę stanu zagospodarowania działek i ROD może prowadzić do tego, że terenem ROD zaczną się interesować deweloperzy. Nieprawidłowości w zagospodarowaniu działek powodują też konflikty sąsiedzkie między działkowcami i są powodem wielu nieporozumień w ROD.
Zaprowadzenie na działkach porządku i troska o ich estetykę jest zatem kluczem do rozwiązania wielu problemów dotyczących ROD i do lepszego odbioru ROD w społeczeństwie. Nikt z nas chyba nie chciałby, aby ROD były odbierane jako siedliska patologii i różnych naruszeń, a niewątpliwie, dopóki ROD i wiele z działek rodzinnych swoim wyglądem będą budziły bardziej niechęć niż podziw, dopóty będą odbierane jako miejsca nieprzyjazne, czyniąc tym samym zachętę dla różnych podmiotów interesowania się terenem, na których są położone w celu zagospodarowania go na inne cele. Zadbajmy zatem o nasze działki !