Nie żartujmy ze śmieci Drukuj
Wszyscy wiemy, że ogrody działkowe nie produkują śmieci. Pozostałości po produkcji ogrodowej przetwarzane są na nawóz organiczny w kompostownikach. Dlatego jeden z paragrafów Regulaminu ROD mówi o obowiązkowym tworzeniu na działce kompostownika. Wszyscy musimy zrozumieć, że opakowania po produktach, które przynosimy na pikniki i innego rodzaju uciechy powinny być zabierane i wyrzucane do śmietników zgodnie z miejscem zamieszkania. Niestety pewna grupa działkowców nie stosuje się do tego i wyrzuca śmieci na teren ogrodu a co gorsze na ul. Oświatową. dbając o czystość miasta dwa razy śmieci wywieziono na koszt miasta a ostatnio na koszt ROD "Czeczotka". Taka sytuacja zmusza do rezygnacji w preliminarzu z zaplanowanych wcześniej niektórych inwestycji i opłacenie wywozu śmieci. Ostatni wywóz śmieci kosztował nasz Ogród około 4.000,00 zł. czyli 3 zł za działkę. W związku z tym możemy prognozować, że opłata ogrodowa w przyszłym roku może wzrosnąć o kilka groszy za 1 m2. 
Było takjoomplu:2789 a powinno być takjoomplu:2792 jn  
 
Opłata ogrodowa za 2018 r. Drukuj
Konferencja Sprawozdawcza Delegatów ROD "Czeczotka" uchwaliła, że w 2018 r. opłata ogrodowa wynosi 0,47 zł za m2 powierzchni działki plus 6 zł składka.
Za działkę 300 m2 zapłacimy:
300 m2 X 0,47 zł + 6 zł = 147 zł
Podobnie obliczamy opłatę za inny metraż.

Opłat dokonujemy w Banku Spółdzielczym przy ulicy Kilińskiego do końca maja 2018 r. Nr. konta na naszej stronie w zakładce " kontakty"    
 
Komunikat dla dzierżawców działek położonych na terenach zagrożonych okresowymi podtopieniami Drukuj


Nawiązując do pisma z dnia 14.03.2018r. (złożonego w biurze ROD w dniu 16.04.2018r. z dołączoną listą podpisów) Zarząd ROD „Czeczotka” informuje o podjętych działaniach w kierunku rozwiązania opisanego problemu:
  1. Opracowano w styczniu 2018r. dokumentację (opinię) przez rzeczoznawcę w zakresie melioracji wodnych,

  1. Oczyszczono studzienki na trasie od rzeki Czeczotki do bramy A (pozostałe były zalane wodą),

  1. Przygotowano projekt uchwały Konferencji Delegatów nr 12/2018 pn. „remont kanalizacji deszczowej w tym:

  • wymiana uszkodzonych rur kanalizacyjnych 20 mb

  • oczyszczenie i pogłębienie studzienek kanalizacji deszczowej 15 szt.

  • udrożnienie rurociągu na odcinku 500 mb.

        Konferencja Sprawozdawcza Delegatów obradująca w dniu 28.04.2018r. uchwaliła jednogłośnie uchwałę –
        zgodnie z wnioskiem Zarządu.
  1. W dniu 30.04.2018r. upubliczniono zapytanie ofertowe na wykonanie w/w prac, terminem złożenia ofert jest 21.05.2018r., terminem wykonania prac – 30.06.2018r.


Zdaniem Zarządu wykonanie prac zgodnie z zaleceniami rzeczoznawcy winno wyeliminować istniejący problem podtopienia działek.
Informując o powyższym Zarząd Ogrodu zwraca uwagę na fragment pisma z dnia 14.03.2018r. cyt. „nie zamierzamy płacić składek za 2018 rok i następne lata” co pozostaje w kolizji z przepisami Ustawy o ROD (art.33 pkt 1) Statutu PZD (§ 144 pkt 1) Regulaminu ROD (§ 83 pkt 1 i 2) oraz z prawomocną Uchwałą nr 3/2018 Konferencji Delegatów ROD „Czeczotka” z dnia 28.04.2018r. w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
Zarząd wykonując treść ustawy o ROD i statutu PZD przestrzega przed skutkami znamion opisanych norm prawnych.Zgodnie z treścią art.36 pkt 2 Ustawy o ROD, oraz § 85 pkt 3 Statutu PZD przy zwłoce z zapłatą opłat oogrodowych 6 m-cy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Zarząd ROD " Czeczotka "