Komunikat dla dzierżawców działek położonych na terenach zagrożonych okresowymi podtopieniami Drukuj


Nawiązując do pisma z dnia 14.03.2018r. (złożonego w biurze ROD w dniu 16.04.2018r. z dołączoną listą podpisów) Zarząd ROD „Czeczotka” informuje o podjętych działaniach w kierunku rozwiązania opisanego problemu:
  1. Opracowano w styczniu 2018r. dokumentację (opinię) przez rzeczoznawcę w zakresie melioracji wodnych,

  1. Oczyszczono studzienki na trasie od rzeki Czeczotki do bramy A (pozostałe były zalane wodą),

  1. Przygotowano projekt uchwały Konferencji Delegatów nr 12/2018 pn. „remont kanalizacji deszczowej w tym:

  • wymiana uszkodzonych rur kanalizacyjnych 20 mb

  • oczyszczenie i pogłębienie studzienek kanalizacji deszczowej 15 szt.

  • udrożnienie rurociągu na odcinku 500 mb.

        Konferencja Sprawozdawcza Delegatów obradująca w dniu 28.04.2018r. uchwaliła jednogłośnie uchwałę –
        zgodnie z wnioskiem Zarządu.
  1. W dniu 30.04.2018r. upubliczniono zapytanie ofertowe na wykonanie w/w prac, terminem złożenia ofert jest 21.05.2018r., terminem wykonania prac – 30.06.2018r.


Zdaniem Zarządu wykonanie prac zgodnie z zaleceniami rzeczoznawcy winno wyeliminować istniejący problem podtopienia działek.
Informując o powyższym Zarząd Ogrodu zwraca uwagę na fragment pisma z dnia 14.03.2018r. cyt. „nie zamierzamy płacić składek za 2018 rok i następne lata” co pozostaje w kolizji z przepisami Ustawy o ROD (art.33 pkt 1) Statutu PZD (§ 144 pkt 1) Regulaminu ROD (§ 83 pkt 1 i 2) oraz z prawomocną Uchwałą nr 3/2018 Konferencji Delegatów ROD „Czeczotka” z dnia 28.04.2018r. w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia.
Zarząd wykonując treść ustawy o ROD i statutu PZD przestrzega przed skutkami znamion opisanych norm prawnych.Zgodnie z treścią art.36 pkt 2 Ustawy o ROD, oraz § 85 pkt 3 Statutu PZD przy zwłoce z zapłatą opłat oogrodowych 6 m-cy istnieje możliwość wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Zarząd ROD " Czeczotka "
 
Trendy na działkach w 2018 r. Drukuj
22.05.2018 r. o godzinie 10.00, w świetlicy ROD "Czeczotka",odbędzie się spotkanie z krajowym instruktorem społecznym PZD dr Antonim Kustuszem na temat "Trendy w prowadzeniu działek w 2018 r."
Zapraszamy. Zarząd ROD "Czeczotka"
jn 
 
Komunikat Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w sprawie regulaminowego zagospodarowania działki w ROD i sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD Drukuj

 

alt
Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD przypomina o konieczności regulaminowego zagospodarowania działki rodzinnej w ROD i o konieczności sprawowania nadzoru w tym zakresie przez Zarządy ROD. OZM PZD zobowiązuje Zarządy ROD do pisemnego upominania działkowców, którzy naruszają Regulamin RODa Działkowców obliguje do zadbania o estetyczny wygląd działek i o stałe utrzymywanie porządku na działkach.
Więcej…